ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POMOCOU PERMANENTNÉHO MONITOROVANIA ÚNIKOV.

Obsah Tento dokument obsahuje informácie, recenzie a výsledky od vodohospodárskych spoločností z USA, Európy, Stredného východu a Austrálie, ktoré si zakúpili trvalé monitorovacie zariadenie detekcie únikov a obsahuje:

  • Zdôvodnenie permanentného monitorovania
  • Zhodnotenie rôznych ponúkaných produktov
  • Výber monitorovanej oblasti
  • Možnosti inštalácie
  • Zber a vyhodnotenie dát
  • Zvládanie falošných poplachov
  • Nariadenie zmien v prevádzkových postupoch
  • Prepočet doby návratnosti
  • Schopnosť rozšíriteľnosti programu
  • Prevádzkové výhody trvalého monitorovania strát vody 
  • Cieľom je zdieľanie znalostí, skúseností, prevádzkových výhod, hospodárskych prínosov a výsledkov znižovania strát vody.
  Obrázok 1.1 Snímka zachytáva permanentný systém monitorovania únikov

  Úvod do permanentného monitorovania

  Trvalé monitorovanie úniku vody je pojem, ktorý sa medzi vodohospodárskymi inštitúciami používa v posledných piatich rokoch. Akustické snímače šumu sú pomocou magnetu pripojené na potrubia, ventily a hydranty. Sú naprogramované na snímanie hladiny hluku v skorých ranných hodinách, keď je hodnota tlaku najvyššia a okolité hluky najnižšie. Pomocou starostlivej analýzy údajov je možné vypočítať pravdepodobnosť úniku založenú na úrovni a konzistencii hluku. Tieto údaje sa denne odosielajú na hostiteľský PC alebo web server cez SMS alebo GPRS (v závislosti na systéme). Niektoré systémy majú modem v každom loggery a niektoré používajú opakovače a jednotky zberu údajov na minimalizáciu nákladov na prenos dát. Väčšina systémov zobrazuje údaje na mape, farebný kód snímačov a výsledky zobrazujú v tabuľke. Niektoré systémy poskytujú korelačnú analýzu a zobrazujú presné miesto úniku. [Pozri obr. 1.1.]

  Odôvodnenie trvalého monitorovania

  Existuje mnoho zdôvodnení trvalého monitorovania únikov a je to naozaj individuálna hodnotiaca úloha pre inžiniersku sieť.  Body, ktoré je potrebné zahrnúť sú nasledujúce:

  • Zníženie času úniku s častejšími údajmi o úniku.
  • Identifikácia malých únikov, čo umožňuje opravu v rámci riadenej a stanovenej metódy bez prerušenia zásobovania zákazníkov
  • Monitorovanie kritických miest ako prevencia pred prasklinami spôsobujúcimi narušenie
  • Grant alebo výskumný rozpočet experimentovať s novými technológiami na zabezpečenie optimálnych súčasných prevádzkových metód.
  • Želanie rýchlo znížiť straty vody. Nezáujem o DMA alebo čakanie na DMA má byť vykonané pred začatím detekciu úniku
  • Náklady na odsolenú vodu sú príliš drahé na odpad
  • Redukcia únikov odložením investície do novej čistiarne odpadových vôd alebo do zásobníka
  • Agentúra ochrany životného prostredia nedovolí zvýšenie alokácie vody, kým sú vodné straty  redukované.

   

  Hodnotenie rôznych ponúk produktov

  Akustické loggery boli navrhnuté predovšetkým pre používanie zberu dát „za jazdy“. Existuje mnoho značiek loggerov s možnosťou prenosu dát prostredníctvom rádia do idúceho vozidla. Táto technológia je účinná v prípade, že údaje sa zbierajú pravidelne. Avšak znížením pracovných cyklov obsluhy a zvýšením úrovne prevádzky bolo náročné zabezpečiť, aby sa údaje zhromažďovali dostatočne často.  Potom, čo sa miera rastu počíta pre oblasť prieskumu, frekvencia sa zvyčajne určuje na ploche pri základnej oblasti. Zvyčajne sa to pohybuje v intervale raz týždenne až štvrťročne.

  Za posledné roky sa začal na inžinierske siete inštalovať systém monitorovania únikov, ktorý každý deň prenáša dáta priamo do kancelárie alebo ich zverejňuje na webovej stránke. Výhodou systému je, že je automatický a pri zbere údajov nie je závislý na obsluhe. S denne prichádzajúcimi údajmi sa výrazne zvýšil reakčný čas, čím sa znížila prevádzková doba. Toto prináša žiaduci efekt pri stratách vody.  Ďalšou výhodou týchto automatických systémov je, že pre zvýšenie inteligencie systému môžu byť zavedené samovzdelávacie algoritmy. Umožňuje to nájsť tichšie úniky a znižovať falošné poplachy. Pri hodnotení automatických únikových systémov existuje na zváženie niekoľko bodov:

  • Zvukové loggery alebo korelačné zvukové loggery?
  • Individuálna SMS komunikácia alebo rádio komunikácia do GPRS kolektora.
  • Akustické loggery verzus akustické loggery s frekvenciou zberu dát.

  Zvukové loggery budú zvyčajne lokalizovať miesto úniku v rozsahu 100 metrov, avšak zvukové korelačné loggery budú lokalizovať presnú polohu úniku v rozsahu 1 meter. Na rušných miestach nie je korelácia počas dňa možná.      Korelačné loggery poskytnú masovú redukciu nákladov spojených vyhľadávaním únikov a zníženie prevádzkovej doby o niekoľko dní. Korelačné loggery denne zhromažďujú údaje na vyhľadanie náročných únikov, ktoré zvukovými loggermi nie je možné nájsť.  Zvyčajne ide o závažné úniky. Niekoľko dní opakujúca sa korelácia na rovnakom mieste zvyšuje úroveň spoľahlivosti a znižuje pravdepodobnosť falošných únikov.

  SMS loggery si vyžadujú SIM kartu v každom loggery a môžu byť naprogramované na zasielanie dát denne, týždenne, mesačne alebo v prípade poplachu. SMS loggery sa najrýchlejšie a najjednoduchšie umiestňujú a sú ideálne pre dočasné monitorovanie.  SMS loggery nemožno korelovať a množstvo prenesených údajov je obmedzené. Náklady spojené so SIM v každom loggery môžu byť vysoké, ak posudzujeme päťročné obdobie ich umiestnenia.

  Loggery využívajúce rádio, opakovače na pouličných lampách a zberače údajov na vodárenských vežiach alebo vysokých budovách, môžu ekonomicky prenášať veľké množstvo dát cez GPRS. S priemerom tridsať až štyridsať      nahraných staníc na každej zbernej jednotke sú komunikačné náklady len zlomkom nákladov vynaložených pri SMS loggeroch. Tento spôsob komunikácie prináša ďalšie údaje ako zvukové nahrávky pre koreláciu a frekvenčnú analýzu. Inštalácia je pomalšia a trocha drahšia než pri SMS loggeroch, avšak je možné nainštalovať systém s osemdesiatimi nahranými stanicami v priebehu troch až štyroch dní. Počiatočné investície pre tento systém sú kvôli potrebnému hardvéru zvyčajne drahšie. Avšak zvýšená prevádzková výkonnosť čoskoro prekoná dodatočné náklady.

  Akustické loggery vytvárali množstvo falošných poplachov zo stálych zvukov v sieti, ktoré vyhodnocovali ako úniky. Pokročilejšie systémy monitorujú frekvencie šumu vrátane úrovne šumu a dokážu určiť, či je hluk mechanický, elektrický alebo je šum pochádzajúci z reálneho úniku.

  Obrázok 1.2 Obrazovka zobrazujúca detaily loggera vrátane teploty
  Obrázok 1.3 Zberač dát pripojený k Wi-Fi sieti

  Chladné počasie zvyšuje intenzitu prasknutia. Niektoré pokročilé systémy zahrňujú pre analýzu aj teplotu.  [obrázok 1.2]

  Obrázok 1.2 Obrazovka zobrazujúca detaily loggera vrátane teploty

  Súčasný zákazník riadený vývojom, bol za prispôsobenie jednotiek zberu údajov pre komunikáciu s mestom cez širokú wi-fi sieť. Toto odstraňuje potrebu GPRS SIM kariet a s nimi súvisiace náklady.  [Toto zobrazuje obr. 1.3.]

  Výber zóny umiestnenia 

  Vodovodné siete majú často individuálne dôvody pri výbere zóny umiestnenia trvalého systému monitorovania. Pri skúške hodnotenia je dôležité mať prietokomer a data logger zachytávajúci údaje pred a počas skúšky. Ideálnym miestom pre skúšku môže byť zásobník. Je dostatočne veľký na vyhľadanie najmenej jedného úniku počas krátkej skúšky a mala by byť zabezpečená zóna umožňujúca prietok, ktorý má byť monitorovaný.

  Zóny únikov sú často vyselektované. Cena pravidelného prieskumu je v týchto oblastiach vyššia a pravdepodobnosť zníženia vodných strát a zvýšenia výkonnosti je vysoká. Malo by byť zabezpečené, aby minimálny nočný prietok bol orientačným bodom používaným pri definícií „ Zóny únikov“. Zóna s vysokým IIÚ (Index Infraštruktúrnych Únikov) nemusí mať úniky.

  Množstvo vodovodných sietí, ktoré nevykonávajú „ Aktívnu kontrolu únikov“  nevedia, kde sa ich „ zóny únikov“ skutočne nachádzajú a majú len podozrenie, že sú v miestach, kde unikajú na povrch. Ak je potrebné urobiť skúšku, odporúča sa pred výberom zóny úniku vykonať bilanciu vody v zásobníku

  Vyhľadávanie úniku v odľahlých oblastiach predstavuje najväčšie náklady v dôsledku cestovania. Trvalé monitorovanie únikov v týchto oblastiach zabezpečí veľké úspory prevádzkových nákladov tým, že počet návštev kvôli lokalizácií a oprave úniku sa zredukuje.

  V osídlených oblastiach sa najjednoduchšie inštaluje trvalý systém monitorovania. Zvyčajne majú zariadenia a hydranty, dobrý GSM signál pre SMS loggery a mnoho pouličných lámp pre inštaláciu rádiových opakovačov.

  Často je ťažšie nainštalovať systém monitorovania únikov v CBD. Vysoké budovy odrážajú a tienia komunikačné vlny. Avšak v dôsledku zložitej siete a vysokej úrovne šumov pozadia, je to tiež miesto, v ktorom je veľmi náročné urobiť efektívny prieskum úniku iným spôsobom.

  Obr. 1.4 Pripojenie akustického snímača zboku pomocou pravouhlého magnetického nadstavca.
  Obr. 1.5 Obrázok akustického snímača vyvinutého na osadenie na nadzemné hydranty
  Obr. 1.6 Korelujúci snímač šumu pripojený k hydrantu oceľovým pásom.

  Možnosti inštalácie

  Otvory, v ktorých sa nachádzajú zákopové súpravy bývajú často veľmi plytké, aby sa do nich mohol zmestiť snímač šumu. V takomto prípade je vhodné použiť pravouhlý magnetický nástavec a snímač pripevniť k vretenu ventilu zboku ( obrázok 1.4) 

  Je ťažké nájsť dobré umiestnenie na osadenie snímačov zvuku na nadzemných požiarnych hydrantoch. Tvar snímača môže byť preto upravený, aby na hydrante bol pevne upevnený ale aby bol pri tom neviditeľný.

  Pri obave z krádeže, aj napriek maskovaniu snímačov, je možné ich k hydrantu pripevniť. Obrázok 1.6 ukazuje akustický snímač opatrený nerezovým očkom, cez ktoré je možné snímač k hydrantu pripevniť.

  Štandardná vlnová dĺžka GSM je približne 30cm od vrcholu k vrcholu. Preto prenos antény z podzemia na SMS snímač môže mať veľký vplyv na kvalitu signálu. Na vežiach GSM siete je vykonávaná pravidelná údržba a zarovnanie špičky signálu môžeme posunúť o niekoľko centimetrov. V prípadoch s nedostačujúcim signálom, sa musí anténa presunúť. Často sa budú vyskytovať miesta, kde je signál príliš slabý pre komunikáciu z podzemia a snímač musí byť presunutý na iné miesto. V opačnom prípade vznikne malá medzera v monitorovacej sieti

  K inštalácii rádiových opakovačov na ostatné časti „zariadení“ je často nutné povolenie. Každé mesto bude mať svoje vlastné nariadenia. V niektorých mestách je to jedna spoločnosť spravujúca všetky zariadenia. V iných mestách má na starosti všetky zariadenia miestny orgán štátnej správy alebo súkromná spoločnosť. Cieľom je, mať čo možno najviac možností k inštalácii opakovačov vo výške piatich až pätnástich metrov. K typickým miestam k inštalácii rádiových opakovačov patria:

   • Elektrické stĺpy
   • Dopravné značky
   • Viadukty mostov
   • Osvetlenie športových ihrísk
   • Kanalizačné otvory
   • Vodné veže
   • Budovy

   Je veľmi nezvyčajné nájsť komory, kde nie je možná komunikácia so snímačom. Hĺbka komory určuje, či signál vyžaruje smerom nahor alebo smerom von. Ak je signál vyžarovaný nahor, rádiový opakovač musí byť nainštalovaný pätnásť až dvadsať metrov od snímača. Ak je signál vyžarovaný von, rádiový opakovač je zvyčajne inštalovaný sto až stopäťdesiat metrov od snímača.

   Obrázok 1.7 Nasadenie jednotky zberu dát

   Inštalácia jednotiek zberu dát vo vysokých miestach ako vrchol vodárenskej veže a vysokých budov výrazne zníži počet požadovaných kusov. S takto dokonalou inštaláciu jednotky zberu dát môže jednotka slúžiť  až pre štyridsať alebo päťdesiat monitorovacích miest. Tým sa znižujú kapitálové výdavky a priebežné prevádzkové náklady na GSM komunikáciu. Jednotka zberu dát je znázornená na obr. 1.7 ako príklad jedného z týchto ideálnych inštalácií

   Zber a overovanie údajov

   Pre úspešnosť výsledkov, je na začiatku projektu permanentného monitorovania únikov bežné stanovenie cieľov. Hlavné kritéria sú pravdepodobne spoľahlivosť dát a rozmiestnenie na základe vzdialenosti,

   ktoré môžu brániť každému snímaču odovzdávať údaje každý deň. Nastavenie tak vysokých cieľov by bolo nereálne. Je dôležité určiť si podmienky a identifikovať slabinu zariadenia. K typickým dôvodom pre komunikačné problémy patria:

    • Snímač a anténa sú ponorené
    • auto alebo kamión je zaparkovaný nad snímačom
    • Je silná vrstva snehu nad snímačom
    • Chybná SIM karta
    • Hraničná sila signálu

    Tieto údaje by mali byť overené s dotykovou tyčou na akustický odposluch, ktorá zobrazuje číselnú hodnotu minimálneho hluku pre potvrdenie odchýlky výsledkov. Hluk úniku je niekedy hlasnejší v bodoch, ktoré sú ďalej od miesta úniku. K tomu dochádza, keď boli vykonané opravy s použitým iného materiálu potrubia, alebo vychádzame s chybných mapových podkladov.

    Obrázok 1.8 História údajov z akustického snímača hluku

    História údajov by mala byť primerane konzistentná alebo tvoriť vzor. Nemusí to však znamenať že to bude užitočné. Ak nie je k dispozícií konzistencia alebo vzor, spoľahlivosť údajov by mala byť overená nasadením ďalšieho protokolovacieho zariadenia na rovnakom mieste aby sa výsledky mohli porovnať. Príklad na obrázku 1.8 ukazuje konzistentné dáta.

    Ciele projektu by mali špecifikovať kritéria pre daný systém na taký typ únikov, aký očakávame nájsť Príkladom tohto cieľa by mohlo byť „nájdenie únikov nad 10 litrov za minútu na hlavnom potrubí“. Výsledná vzdialenosť od snímača k ďalšiemu snímaču je závislá na cieľoch projektu, tlaku a priemeru potrubia a taktiež materiálu potrubia. Táto vzdialenosť sa môže líšiť od 80 m do 500 m. Interval osadenia zmení požadovaný počet snímačov a môže tak výrazne ovplyvniť ekonomickú životaschopnosť projektu. Ako náhle je definovaný cieľ, úniky by mali byť nasimulované pre hodnotenie výkonu systému a experimentovanie s rôznymi vzdialenosťami osadenia až do finálneho optimálneho rozsahu.

    Zvládanie falošných poplachov

    Ani najmodernejšie systémy monitorovania únikov sa na určitých bodoch nevyhnú falošným poplachom. Je potrebné preto dbať na vyhodnocovanie dát, aby sa zabránilo zachytávaniu mechanických a elektrických hlukov namiesto únikov. Ak obsluha detekuje miesto poruchy, kde je konštantný zdroj hluku, ktorý nie je hluk úniku, mal by poskytnúť informácie o hluku a jeho umiestnení na sieti. Týmto spôsobom môže byť systém zdokonalený, aby sa zabránilo opätovnému výskytu tohto druhu falošného poplachu.

    Obrázok 1.9 Snímka zachytáva úroveň hluku a konzistenciu hluku zaznamenanú pomocou snímača
    Obrázok 2.0 Snímka zachytáva na akustickom snímači detekciu vo frekvenčnom spektre

    Vyspelejšie snímače dokážu okrem analýzy frekvencie a úrovne hluku, znížiť počet falošných poplachov. Na obrázku 1.9 snímač zaznamenáva vysokú úroveň konštantného hluku, ale po analýze dát je znázornené na obrázku 2.0 vypočítaná pravdepodobnosť úniku na 1%.

    Ak sú v sledovaných zónach nainštalované prietokomery, údaje z týchto monitorovacích bodov môžeme krížovo overiť so zvukovými dátami, aby sa potvrdila prítomnosť úniku a zavolala údržba. Toto monitorovanie prietoku je možné vykonávať bez akéhokoľvek odstavovania do menších zón.

    Nariadenie zmien v prevádzkových postupoch

    Kvôli zmeneným pracovným podmienkam bude potrebné zaviesť zmeny v prevádzkových postupoch.

     • Ohlásené úniky v call centre by sa mali dostať k inžinierom alebo technickým riaditeľom, ktorí majú prístup do systému, ešte pred vyslaním personálu do terénu.
     • Informácie o spôsobe rozmiestnenia a mapy s umiestnením loggerov by mali slúžiť personálu na identifikáciu loggerov.
     • Dodávatelia, ktorí môžu používať hydranty musia byť informovaní o loggeroch, takže si ich nesmú vziať ako suveníry ani ich nesprávne umiestniť.
     • Personál by mal byť poučný o účele systému monitorovania únikov. Ak bude personál zodpovedný za vyhľadanie únikov, mal by byť tiež zaškolený do interpretácie všetkých údajov.

     Zmeny je potrebné vykonávať opatrne, aby mali zamestnanci pocit, že im systém pri práci napomáha a nie že ich nahrádza. Systém hlásenia by mal byť zavedený alebo modifikovaný na presnú identifikáciu polohy, veľkosť úniku, spôsob opravy, viditeľnosť, materiál a priemer potrubia. Tieto informácie by sa mali zbierať pre všetky úniky a používať na hodnotenie výkonnosti zariadenia. Mali by byť uchované v databáze únikov a neskôr použité pre výmenu potrubia.

     Zvyčajne sa potrubie po oprave znova kontroluje pred ďalšími únikmi, so systémom monitorovania únikov môže byť tento postup vynechaný.

     Čo sú pracovné výhody?

     Prevádzkový zisk z monitorovania únikov závisí na cieľoch stanovených každou spoločnosťou. K typickým príkladom prevádzkových výhod patrí;

      • Zníženie strát vody v prevádzke.
      • Zníženie pracovných hodín strávených hľadaním únikov.
      • Zameranie sa na hľadanie únikov v oblasti s únikmi.
      • Zvýšenie vedomostí o vodovodnej sieti.
      • Zvyšovanie povedomia o úniku, kedy nastane a ešte pred tým ako sa stane incident.
      • Zníženie potreby práci v noci a cez čas.
      • Lokalizácia skrytých únikov, ktoré sú nepočuteľné počas dňa alebo sú zamaskované menšími únikmi.
      • Šetrenie každej kvapky vody vrátane zákazníka.
      • Zníženie nákladov na opravu na základe včasného zásahu.
      • Zlepšenie vzťahov s verejnosťou.

      Ohlasy na pracovné výhody od obsluhy so systémom permanentného monitorovania únikov:

      „ Systémom akustického snímania, ktorý koreluje pozíciu úniku, poskytuje samotné kroky k lokalizácii pre presné určenie miesta úniku, vďaka čomu sme znížili naše úsilie a náklady na lokalizáciu o 98% a znižuje tiež dobu priebehu úniku do 1,5 dňa.“ - Frank Tantzky, Albstadtwerke Nemecko. “ „ Znížili sme počet pátračov a znižujeme

      taktiež počet nadčasov. Pomáha nám to v súlade s aktuálnym tlakom na zníženie pracovného času a poskytuje finančnú úsporu-„ Želanie zostať v anonymite, Francúzsko.

      K prevádzkovým prínosom patrí identifikácia úniku pred tým, ako sa ukáže na povrchu a poskytuje väčšiu inteligenciu siete porovnávaním aktuálnych výsledkov oproti pôvodným a zisťovať tak akúkoľvek zmenu.“- Malcolm Hill, South East Water, Austrália.

      „Významné zlepšenie v rýchlosti reakcie na únik. Identifikácia nesprávnych pracovných postupov pre prípojky.

      Vzdelanie a formálne postupy zlepšujú štandardy a znižujú tendenciu k únikom z dôvodu nesprávnych postupov. Oveľa lepšia znalosť infraštruktúry vodovodnej siete – dobré a zlé oblasti. Nepríjemné otázky zákazníkov boli tiež často adresované na úniky. Systém preto zlepšuje aj vzťahy so zákazníkmi, poskytuje pridanú hodnotu a znižuje fakturačné sťažnosti.“ – Želajú si ostať v anonymite, na Strednom východe

      Výpočet doby návratnosti

      Na konci skúšobného obdobia alebo po skončení projektu, je obvyklý výpočet doby návratnosti pre vynaloženú investíciu a predvídanie doby návratnosti pre rozšírenie projektu. Korektnosť tohto výpočtu sa prejavuje najmä na základe kvality zhromaždených údajov pred a po projekte. Ak bol v sledovanej oblasti vykonaný prieskum únikov pred inštaláciou systému permanentného monitorovania únikov, je prirodzená miera rastu a mala by byť použitá ako základná hodnota v priebehu času tak, aby odrážali skutočnú úsporu.

      Spoločné prvky na uváženie sú;

       • Náklady na kúpu systému
       • Náklady na komunikáciu
       • Náklady na inštaláciu
       • Úspory vody ( výpočet výrobných nákladov a predajnej ceny)
       • Zníženie nákladov na pracovnú silu pre lokalizáciu a opravy porúch
       • Zníženie energie a uhlíkových emisií

       Pár vybratým údržbárom a pátračom bola položená otázka o úspore vody za pomoci ich systému na permanentné monitorovanie únikov. Odpovede boli nasledovné;

       “Vďaka tejto technológii sme schopní naďalej udržiavať náš štandard strát vody na hodnote v priemere 0.4 l/s v prevádzke pri odstránení do 1.5 dňa čo nám umožňuje znižovať straty vody na nižších úrovniach než kedykoľvek predtým.” Frank Tantzky, Albstadtwerke, Nemecko.

       “Hoci nemáme úplne spracované všetky výpočty strát vody, veľa únikov bolo lokalizovaných a opravených. Netesnosti sú teraz merané a klasifikujú sa pre lepšie chápanie veľkosti úniku a lepšiu lokalizáciu pomocou systému permanentného monitorovania únikov.” Želajú si ostať v anonymite, na Strednom východe.

       “Akustické snímanie je naša jediná stratégia na stratu vody a zistili sme, že poskytuje najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie na zníženie strát vody. Teraz sme si objednali systém pre pokrytie celej našej vodovodnej siete.” Karl-Heinz Beißwänger, Zweckverband Eislingen, Nemecko.

       „S neslanou vodou v meste s jedným miliónom obyvateľov, 2000 km potrubia a 30% stratami vody, mame možnosť využiť len systém s dvojbodovou metódou a 5% znížením strát vody, pre ekonomické monitorovanie siete.“ - Želajú si ostať v anonymite, na Strednom východe.

       Životaschopnosť rozšíriť program

       Ak sa počíta že nástroje s vysokými poplatkami za vodu, vysoké mzdové náklady alebo vysoké straty vody nájdu odpoveď na návratnosť pre systém permanentného monitorovania únikov, je to relatívne krátka vízia. Spätná väzba z Európy ukazuje, že doba návratnosti môže byť kratšia ako 3 mesiace za nástroj, kde nebol praktizovaný tzv. „Active Leakage Control (ALC)“ a 18 mesiacov pre nástroj s dobrým ALC.

       Systém monitorovania únikov bude atraktívna alternatíva namiesto výstavby nových čističiek odpadových vôd, priehrad a nádrží, ak je možné odložiť túto investíciu. Počas obdobia sucha, alebo v krajinách s malými zrážkami je životaschopnosť tohto systému ešte posunutá k lepšiemu pre prospech systému permanentného monitorovania únikov. Niekde je tiež politická zásluha pre znižovanie strát vody a ochrany životného prostredia, ktorá môže byť vedená k inštalácii systému permanentného monitorovania únikov.

       Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov permanentného monitorovania únikov na jednej infraštruktúre môže viesť ku ešte atraktívnejšej voľbe. Vidíme kopec výrobcov akustických snímačov pracujúcich s AMI výrobcami na systémoch lokalizácie únikov.

       Obrázok 2.1 Akustický snímač upravený tak, aby bol prenos výsledkov na pevnej AMI sieti

       Konečné rozhodnutie o životaschopnosti systému monitorovania únikov je zvyčajne založené na kombinácií environmentálnych, politických a ekonomických faktorov. Tak krátka doba návratnosti a schopnosť znížiť dobu úniku z týždňov alebo mesiacov na niekoľko hodín alebo dní, by mala byť dostatočná na presvedčenie tých, ktorí sú svedomití voči životnému prostrediu.

       Závery

       Zhromaždené informácie ukazujú, že systém permanentného monitoringu únikov bol realizovaný viacero rokov a mnoho technologických problémov už bolo vyriešených.

       K dispozícii sú ako prevádzkové úspory tak úspory straty vody a iné odstránené na základe systému permanentného monitorovania únikov. Tieto úspory sú:

        • Zníženie únikov za prevádzky.
        • Zníženie pracovnej sily potrebnej na vykonávanie prieskumov.
        • Zníženie pracovnej sily potrebnej k určeniu únikov
        • Lokalizácia aj skrytých únikov, ktoré by inak údržba nezaznamenala.
        • Identifikácia a opravy malých únikov skôr, než sa stanú nebezpečenstvom.
        • Lokalizácia občasných netesností na strane zákazníka, pre zlepšenie vzťahov so zákazníkmi.
        • Zlepšenie poznatkov o vodovodnej sieti a jej problémových oblastiach
        • Rýchle a efektívne riešenie znižovania strát vody.
        • Udržiavanie nízkej úrovne strát vody.

        K dispozícií sú veľké investičné požiadavky pre zriadenie permanentného monitorovania siete a únikov na nej, čo je porovnateľné alebo lacnejšie ako vytváranie DMA. Práca s potrubiami, dizajn a modelovanie siete predstavujú veľké náklady spojené s výstavbou DMA a nevyžaduje sa stáleho sledovania a monitoringu siete a únikov na nej. Bilanciu vody je možné dorovnávať pomocou rezervoárov a zóny s vysokými stratami je možné monitorovať systémom, ktorý je nainštalovaný priebehu niekoľkých týždňov a nie je treba čakať dva roky na inštaláciu DMA.Niektoré vodohospodárske úrady pomáhajú s výskumom v tejto práci spočítavať návratnosť investičného obdobia. 

        Je dobrým zvykom meniť nekomerčné stratégie podľa oblastí v rámci jednotlivých sietí. Stála kontrola netesností bude poskytovať najrýchlejšie výsledky a najrýchlejšiu návratnosť investícií v najviac postihnutých zónach, pričom DMA a tlak riadenia poskytuje dobré riešenie pre zóny s menšími únikmi.

        Referencie

        • „Permanentný monitoring únikov je najrýchlejší spôsob ako znížiť straty vody v Eislingen.“ od Karl-Heinz Beißwänger / Zweckverband Eislinger Wasserversorgung (prípadová štúdia nie je napriek tomu vydaná)
        • Prevádzková efektívnosť z permanentného monitorovania únikov od Frank Tantzky, Sieťový Prevádzkový manažér z Albstadtwerke (Prednesené na globálnom summite o únikoch, Londýn 2011)